فهرست اخبار فهرست اخبار

بخشنامه خواني

همه كاركنان بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند.

جلسه بخشنامه خواني با حضور مسئولين مديريت روسا ي شعب ودواير مديريت در محل سالن همايش به منظور تشريح آخرين بخشنامه هاي بانك برگزار شد.

در اين نشست عيسي قليچ خاني – معان اجرايي مديريت شعب استان قزوين – با بيان نقش واهميت تسلط كاركنان به بخشنامه هاي بانك اظهار داشت برگزاري اين جلسات باعث بروز رساني ورفع ابهام در بخش نامه هاي صادره خواهد شد وكاركنان نسبت به انجام وظايف خود آگاه خواهند شد.

وي گفت توجه جدي به بخشنامه ها ورعايت امور محوله براساس بخشنامه هاي صادره قطعا" به شعب در بهبودعملكرد ودوري از اشتباهات احتمالي نقش بسيار مهمي ايفاخواهد نمود.

معاون اجرائي با تاكيد برمسئوليت پذيري همه كاركنان در امور محوله اظهار داشت همه كاركنان بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند.

وي وصول مطالبات وجذب منابع را يكي از اولويتهاي مهم شعب برشمرد وتصريح كرداگر شعبه اي برنامه مناسب در اين بخش ها نداشته باشد نمي تواند به اهداف ترسيم شده خود دست پيدا كند بنابراين بايد با تغيير در نگرش وعملكرد خود در جهت كاهش مطالبات معوق وافزايش منابع اقدام جدي نمايند.

معاون اجرائي با تاكيد بر فروش اقساطي واحدهاي مسكن مهر تصريح كرد با توجه به عزم جدي مديريت مبني بر تعيين تكليف پرو‍ژه هاي  نيمه تمام مسكن مهر ابراز اميدواري كرد با همكاري وپيگيري همه شعب نسبت به تعيين تكليف قطعي اين پرونده ها اقدام لازم انجام  شود.

قليج خاني نقش اعتبار سنجي صحيح واصولي را از مهمترين عوامل موثر در جلوگيري از معوق شدن تسهيلات اعطايي برشمرد وتصريح كرد به هيچ عنوان نبايد در اين امر كوتاهي صورت گيرد واعتبار سنجي مشتريان بايد بر اساس قوانين وبخشنامه هاي بانك در شعب اجرا شود.

وي استفاده صحيح روساي شعب از ابزارهاي تشويقي نظير پرداخت پاداشها ، ارزشيابي وارتقاء كاركنان را در افزايش انگيزه كاركنان بسيار مهم دانست وخاطرنشان كرد كاركناني كه در امور محوله با شعبه همكاري لازم را دارند بايد در ارزشيابيها ،پرداخت پاداش وهمچنين تشويق ها متمايز از ساير كاركنان ديده شوند تا  زمينه هاي افزايش انگيزش براي آنها فراهم شود.

 

آخرین بروزرسانی 1397/9/10