خلاصه ضوابط و مقررات دستورالعمل اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي خلاصه ضوابط و مقررات دستورالعمل اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي

تعاریف کلی: اعتبار اسنادی داخلی- ریالی نوعی شیوه پرداخت و خدمتی است که بانک بنا به درخواست یک خریدار ( متقاضی ) به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده / ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار می نماید.

گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای مبالغ 500 میلیون ریال و بیشتر امکان پذیر می باشد.

بانک گشایش کننده اعتبار بطور غیر قابل برگشت ، پرداخت بهای کالا/ خدمات خریداری شده را  در صورت ارایه اسناد مطابق با شرایط اعتبار توسط ذینفع تعهد می نماید.

خریدار / متقاضی با مراجعه به بانک طبق ضوابط و شرایط بانک ، درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی می نماید و حسب اعلام بانک باید پیش پرداخت تعیین شده را به حساب بانک واریز و نسبت به ارایه وثایق مورد نیاز اقدام نماید.

فروشنده / ذینفع طرف قرارداد خریدار/ متقاضی بوده و اعتبار اسنادی داخلی – ریالی به نفع وی افتتاح می گردد.

اعتبار اسنادی داخلی – ریالی بر مبنای عقد جعاله گشایش می شود.

گشایش اعتبارات اسنادی می تواند دیداری یا مدت دار ( یوزانس یا ریفاینانس ) باشد. درگشایش اعتبار اسنادی بر اساس مصوبه های صادره بخشی از مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوطه واریز میگردد. تضمین باقیمانده وجه اعتبار ، براساس مقررات جاری بانک و در قبال وثایق معتبر انجام می گیرد.

در صورت درخواست برخورداری از تسهیلات ریالی توسط مشتری ( به جز شرکتها و دستگاه های دولتی ) باید در ابتدای گشایش اعتبار درخواست نامبرده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت پس از رسیدن اسناد ، شعبه می تواند با رعایت حدود اختیارات تفویض شده مابقی مبلغ اعتبار را از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی در بخش تولید و یا قرارداد مشارکت مدنی در بخش بازرگانی و خدمات تامین نماید.

مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی:

 • مدارک احراز هویت
 • استعلام تسهیلاتی و چک برگشتی
 • اخذ صورتهای مالی و آخرین اظهار نامه مالیاتی براساس آخرین دستورالعمل های جاری بانک
 • بررسی اهلیت اعتباری متقاضی و اعتبار سنجی
 • اعتبار سنجی ضامنین

وثایق قابل قبول بانک بشرح ذیل می باشد:

 • وثایق ملکی
 • سپرده مدت دار بانکی
 • اوراق مشارکت
 • ضمانت نامه بانکی
 • سفته با امضای دو نفر ضامن معتبر و مورد قبول بانک
 • وجه نقد و سایر وثایق مورد قبول بانک با تایید مرجع تصویب اعتبار

سررسید اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکسال از زمان گشایش اعتبار در نظر گرفته می شود.

تاریخ ویرایش1398/7/13- 9:22