اداره کل آموزش اداره کل آموزش

رییس اداره کل آموزش
تلفن : 021-88519635
نمابر : 021-88519634
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش

معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644
معاون اجرایی اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644

ساختار سازمانی ساختار سازمانی