اداره کل اعتبارات و تامین مالی اداره کل اعتبارات و تامین مالی

اداره کل اعتبارات و تامین مالی - معاون اعتباری
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
اداره کل اعتبارات و تامین مالی - معاون توسعه اعتبارات
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88779463
نمابر : 021-88779463
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811
تلفن : 82932604- 021
نمابر : 82932651- 021
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی