سایر مقررات سایر مقررات

1- نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای (خرید خانه، فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن) از محل انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن (از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم8 درصد، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان، 9درصد و از محل اوراق ممتازاستفاده از تسهیلات مسکن 17.5 درصد تعیین می‌گردد.
ضمناً اعمال 1% تخفیف سود در تسهیلات جعاله باسپرده، در صورتی که مدت سپرده‌گذاری یک سال و بیشتر باشد، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. 
2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی اعطایی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم،8 درصد و از محل سایر حساب‌های تعهدی 17درصد و از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن17.5 درصد تعیین می‌گردد.
 
سایر مقررات
1- در تمامی حالات پرداخت تسهیلات جهت خرید یک واحد مسکونی، رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله عدم تجاوز تسهیلات بانک از80 درصد ارزش کارشناسی ملک موضوع معامله الزامی است.
 
2- پرداخت دو فقره تسهیلات جهت خرید یک واحد مسکونی به زوجین به شرح مفاد این بخشنامه مستلزم خرید 6 دانگ یک واحد مسکونی از سوی زوجین بوده، ضمناً حداکثر 80 درصد ارزش کارشناسی سهم هر یک از زوجین به عنوان سقف تسهیلات قابل پرداخت به وی تعیین می‌گردد.
 
3- ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800 و تایید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته و از تاریخ صدور پروانه ساختمانی (جواز ساخت) آن بیش از 15 سال جهت استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و بیش از 20 سال برای استفاده از تسهیلات اوراق ممتاز تسهیلات مسکن سپری نگردیده باشد. (در صورت پرداخت تسهیلات توام از محل های متفاوت، ملاک عمل، قدمت پلاک کمتر در تسهیلات موضوعه خواهد بود.)

تجمیع صندوق یکم با حساب های تعهدی در تسهیلات زوجین:

شرطی مبنی بر تاریخ افتتاح حساب تعهدی وجود ندارد.از افتتاح حساب صندوق حداقل دو دوره و حساب جوانان حداقل 10 دوره مفید بگذرد.حتماً می بایست از افتتاح حساب یکم نیز یکسال (معادل دو دوره 6ماهه) بگذرد و سپس تجمیع صورت پذیرد.

تاریخ ویرایش1398/7/10- 16:44