مدیریت شعب خوزستان مدیریت شعب خوزستان

مدیر شعب استان خوزستان
تلفن : 061-32224800
نمابر : 061-32219856
آدرس پستی : اهواز - خیابان آزادگان (24 متری) ، خیابان شهید عابدی روبروی هتل پارس

معاون اجرایی شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان
تلفن : 061-32238928
نمابر : 061-32931797
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان
تلفن : 061-32231001
نمابر : 061-32231001
رئیس حوزه جنوب استان خوزستان
آدرس پستی : خوزستان - آبادان - خیابان شهید منتظری - ساختمان بانک مسکن - طبقه اول - پلاک 16
تلفن : 061-53229432
نمابر : 061-53225620
معاون مالي فناوري مديريت شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان
تلفن : 061-32234635
نمابر : 061-32231001