استعلام ضمانت نامه استعلام ضمانت نامه

راهنما: فیلد مربوط به "شماره ضمانت نامه" به صورت نمونه تکمیل گردد.

به طور مثال در خصوص ضمانت نامه 2/1111/5478/1756/ض صادره توسط شعبه مستقل مرکزی تهران، فیلد مربوطه به صورت 2111154781756(بدون ممیز) درج گردد. (رقم اول نوع ضمانت نامه، چهار رقم بعدی کد شعبه و باقی ارقام شماره قرارداد)