مدیریت شعب فارس مدیریت شعب فارس

مدیر شعب استان فارس
تلفن : 071-36356341
نمابر : 071-36356342
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده

معاون فناوری اطلاعات شعب استان فارس
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده
تلفن : 071-36254214
نمابر : 071-36356342
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان فارس
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده
تلفن : 071-36253910
نمابر : 071-36356342
رئیس حوزه شرق استان فارس
آدرس پستی : جهرم-خیابان۲۲بهمن طبقه فوقانی شعبه مرکزی جهرم
تلفن : 071-54226440
نمابر : 071-54226439
رئیس حوزه جنوب استان فارس
آدرس پستی : لار-شهرجدید بلوار فرهنگ طبقه فوقانی بانک مسکن
تلفن : 071-52240100
نمابر : 071-52240104
رئیس حوزه شمال استان فارس
آدرس پستی : مرودشت-خیابان سعدی جنب شعبه مرکزی بانک مسکن مرودشت
تلفن : 071-43225128
نمابر : 071-43222753