معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اداری و پشتیبانی

بهروز اندایش
مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اداری و پشتیبانی
تلفن : 061-32931798
نمابر : 061-32931798
آدرس پستی : اهواز – خیابان آزادگان - خیابان شهید عابدی – مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان