معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان آذربایجان غربی - معاون اجرایی

محبوب قرصی
مدیریت شعب استان آذربایجان غربی - معاون اجرایی
تلفن : 044-33450172
نمابر : 044-33450172
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده