حواله های ارزی حواله های ارزی

 • - صدور حواله هاي ارزي از محل حساب هاي ارزي، تخصيصي توسط بانك مركزي ج.ا.ا و سامانه نيما

  - واريز وجه حواله هاي وارده ارزي به حساب هاي ارزي اشخاص

  - صدور حواله هاي ارزي به خارج از كشور از محل حواله هاي وارده ارزي 

  - پرداخت اسكناس از محل حواله هاي وارده ارزي به ذينفع در حد مقدورات بانك

  - خريد حواله هاي ارزي وارده و تبديل آن به ريال به نرخ روز

  - تبديل حواله هاي ارزي وارده به ساير ارزهاي قابل قبول به درخواست مشتري و در حد مقدورات بانك

  - ارسال حواله با استفاده از خدمات صرافي بانك مسكن

تاریخ ویرایش1398/7/13- 7:12