شرکت های تابعه شرکت های تابعه

ردیف

نام شرکت

مدیر عامل تلفن نمابر آدرس سایت/ایمیل
1 گروه مالی بانک مسکن مصطفی ازگلی 22099257 22096274 سعادت آباد- بلوار فرهنگ- خیابان معارف- شماره 13- کدپستی 1997743781 www.bmfgroup.ir
2 شرکت ناواکو حمیدرضا بنائیان 88381140-55 88381158 خیابان مطهری- جنب خیابان فجر(جم سابق)- شماره 276- کدپستی 73713-15887 www.navaco.ir
3 خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن مجتبی حائری 75402000 75402100 خیابان ولی عصر- خیابان ناهید غربی- پلاک 75- کدپستی 1966913551 pasokhguoexchange@gmail.com
4 تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن حامد مقصود طالقانی 22098775 22098772 سعادت آباد- بلوار فرهنگ- خیابان معارف- شماره 13-طبقه 4 - کدپستی 1997743781 http://hrhs.ir
تاریخ ویرایش1398/4/19- 9:42