فهرست اخبار فهرست اخبار

بازاریابی

حسینی: برنامه ریزی اصولی واتخاذ استراتژی مناسب بازاریابی با توجه به مقتضیات زمانی لازمه موفقیت در بازاریابی است.
دراین نشست سید اصغرحسینی – مدیراستان – طی سخنانی بابیان اهمیت وحساسیتهای موجود درخصوص بازاریابی وجذب منابع اظهارداشت روسای شعب باید با استفاده ازتجارب خود واتخاذ برنامه ریزی منسجم نسبت به جذب منابع اهتمام داشته باشند.
وی افزود با توجه به وجودرقابت شدید دربازار مالی وتغییرات نرخ تورم بایدراهکارهای خود رادرزمینه بازاریابی تغییر دهیم وبا تقویت روحیه مشارکت پذیری دربین همه همکاران وحفظ مشتریان با استفاده از ارایه خدمات سریع وباکیفیت وتکریم انها از خروج منابع جلوگیری کنیم.
حسینی با اشاره به مولفه مدیریتی" شایسته سالاری "دربانک تصریح کرد همکارانی که همسو با برنامه ها واهداف بانک حرکت کنند و با تلاش و مشارکت دراموردر دست یابی به اهداف بانک نقش مهمی ایفا کنند علاوه بر ارتقای مورد تشویق قرارخواهندگرفت .
وی برنامه ریزی اصولی واتخاذ استراتژی مناسب بازاریابی با توجه به مقتضیات زمانی را لازمه موفقیت در بازاریابی دانست وتصریح کرد با وجود توانمندیهای منابع انسانی دربانک وهمچنین پتانسیلها وبازارمالی بسیارمناسب دراستان باید تمامی تلاش خود را درجهت افزایش سهم بازار انجام دهیم.
مدیراستان خاطرنشان کرد با برطرف کردن نقاط ضعف و شناسایی تهدیدها ، استفاده بهینه از نقاط قوت و فرصتهای موجود وبا استفاده از تشویق همکاران ساعی درامر مهم بازاریابی اهداف تعیین شده دراین حوزه را محقق کنیم
آخرین بروزرسانی 1394/5/4