تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه كميته بازاريابي

جلسه كميته بازاريابي با حضور مسئولين مديريت وبرخي از شعب تابعه به منظور بررسي عملكرد بازاريابي شعب وارائه راهكارهاي لازم جهت افزايش منابع مالي در محل مديريت برگزار شد.

عيسي قليچ خاني معاون اجرائي مديريت در اين نشست با تاكيد بر تحقق اهداف بانك يكي ازعوامل موثر در افزايش رضايتمندي مشتريان ، مشاوره صحيح و برآورده ساختن نيازها  وخواسته هاي مشتريان برشمرد وتصريح كرد نبايد با عملكرد اشتباه رابطه بانك ومشتري دچار خدشه شودو همه كاركنان بايد نهايت تلاش خود را براي افزايش رضايتمندي، حفظ ونگهداري مشتريان انجام دهند.

وي اظهارداشت هزينه دستيابي به يك مشتري جديد بسيار بيشتر از حفظ مشتريان قديمي است و با توجه به اينكه يك مشتري ناراضي ،نارضايتي خود را به  چندين نفر ديگر اعلام مي دارد منجر به خنثي شدن مزيتهاي رقابتي بانك مي شود بنابراين نبايد عملكرد ما به گونه اي باشد تا موجب نارضايتي مشتريان گردد.

قليچ خاني  با تاكيد برلزوم بررسي  وكنترل مستمر شاخص هاي ارزيابي عملكرد توسط شعب خاطر نشان كرد ، با يد همه بامسئوليت پذيري انسجام وتعهد سازماني تلاش نمائيم تا اهداف تعيين شده در بخشهاي مختلف تحقق يابد.

وي با تاكيد بر لزوم كاهش قيمت تمام شده پول تصريح كرد تركيب منابع  شعب بايد به گونه اي باشد تا با جذب منابع ارزان قيمت وصفردرصدي وپرداخت تسهيلات به سمت كاهش قيمت تمام شده پول حركت نمايند.

ابوالفضل كفشدوزي – معاون مالي وفناوري مديريت –نيز بابيان نكاتي پيرامون اثرات بازاريابي موثر در شعب ونقش  روساي شعب در هدايت آن اظهار داشت  عملكردما بايد به گونه اي باشد كه ضمن رصد عملكرد رقباي خود ،از روزمرگي وسكون دوري نموده و همواره تلاش نمائيم به سمت وضعيت مطلوب حركت نمائيم.

 وي افزود روساي شعب با استفاده حداكثري از توانمنديهاي كاركنان زيرمجموعه خود و با برنامه ريزي مناسب واتخاذ راهكارهاي لازم در جهت دستيابي به وضعيت مطلوب كه همان دستيابي به اهداف تعيين شده است تلاش نمايند.

ابوالفضل كفشدوزي معاون مالي وفناوري مديريت قزوين  با بيان وي‍ژگي محصولات  بانك اظهار داشت  مزيت هاي رقابتي بسيار خوبي در بسته هاي  تسهيلاتي وسپرده اي وجود دارد كه بايد  كاركنان با شناخت كامل از اين بسته ها با مشاوره صحيح به مشتريان  اهداف مورد نظر را محقق نمايند.

كفشدوزي با تاكيد بر تحقق اهداف واعتلاي  بانك  اظهارداشت مسئولين شعب  با نهادينه كردن فرهنگ مشاركت جمعي، ارتقاي سطح كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، نظارت وكنترل لازم،ارتقاي نظم بصري شعب و ارتباط موثر با كاركنان زير مجموعه درجهت تحقق اهداف واعتلاي نام بانك تلاش نمايند.

وي با تاكيد بر شناسايي توانمنديهاي كاركنان واستفاده بهينه از اين توانمنديها خاطر نشان كرد با توجه به  وجود كاركنان جوان وباانگيزه ومنابع مالي موجود دراستان بايد با استفاده بهينه از اين پتانسيل ها وعزم واراده جدي نسبت به افزايش سهم بازار  اقدام نمائيم.

درادامه جلسه ضمن بررسي عملكرد شعب توسط مديراستان رهنمودها وراهكارهاي لازم جهت بازاريابي موثر ارائه وبر لزوم تحقق اهداف بانك تاكيد شد.

 

آخرین بروزرسانی 1399/6/25