تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه بخشنامه خوانی کارکنان ستاد در محل مدیریت شعب استان قزوین برگزارشد

نداف فهمیده : آگاهی وتسلط به بخشنامه های صادره ازمرکز موجب خواهد شد تا با اطلاع رسانی صحیح وشفاف سازی خدمات قابل ارایه بانک موجبات تکریم ارباب رجوع و جذب منابع جدید را فرآهم سازیم.
جلسه بخشنامه خوانی با حضور مسیولین مدیریت وکارکنان ستاد درمحل مدیریت برگزارشد
دراین جلسه اسداله نداف فهمیده – مدیراستان –با بسیار مهم ارزیابی کردن برگزاری جلسات بخشنامه خوانی همه کارکنان را نسبت به مطالعه وجدی گرفتن بخشنامه های صادره از مرکز فراخواند.
مدیراستان با اشاره به پرداخت تسهیلات متعدد درتمامی بخش ها تصریح کرد آگاهی وتسلط به بخشنامه های صادره ازمرکز موجب خواهد شد تا با اطلاع رسانی صحیح وشفاف سازی خدمات قابل ارایه بانک موجبات تکریم ارباب رجوع و جذب منابع جدید را فرآهم سازیم.
وی با بیان اینکه مراجعه مشتریان به بانک یک فرصت است گفت تسلط به بخشنامه ها فرصتهای مناسبی را دراختیار ما قرار خواهد داد که با استفاده ازآنها می توانیم موجبات تعالی سازمان خود رافراهم آوریم.
نداف فهمیده افزود بینش هرروز ما به مسایل می بایستی متفاوتر از روز قبل باشد ،چرا که عدم مطالعه وآگاهی از اطلاعات روزانه به داخل وخارج سازمان ضررهای هنگفتی به بانک خواهد زد که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود.
درادامه جلسه بخشنامه های واصله از مرکز توسط محمد علی صادقی – رییس دایره اعتباری – تشریح وبه ابهامات حاضرین درجلسه از سوی مدیر استان ورییس دایره اعتباری پاسخ لازم داده شد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4