تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه وصول مطالبات معوق

اولین جلسه کمیته وصول مطالبات بانک مسکن استان قزوین با حضور اعضای کمیته وروسای شعب فردوسی، بلوارامام ،مینودر،مطهری محمدیه درمحل مدیریت برگزارشد.
اسداله نداف فهمیده – مدیراستان- طی سخنانی با مهم ارزیابی کردن وصول مطالبات گفت برنامه ریزی در شروع سال جدید به منظور پیگیری وصول مطالبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین وجود برنامه دقیق وشفاف مارادر دستیابی به اهداف تعیین شده یاری خواهدرساند.
وی افزود همه روسای شعب بایستی با حساسیت ویژه نسبت به اجرایی شدن برنامه های مصوب در این حوزه اقدام نموده وبا بسیج کارکنان و با تقسیم کار مناسب جهت تحقق اهداف وصول مطالبات معوق اقدام نمایند.
نداف تفکرسیستمی ومدیریت مشارکتی را از مهمترین عوامل موثردردستیابی به اهداف سازمانی دانست وگفت مشارکت کارکنان در امورعلاوه بر تسهیل در انجام کارها منجر به تعهد سازمانی کارکنان خواهد شد.
مدیراستان گفت :همه روسای شعب با تحلیل وبررسی آمار مطالبات معوق ورصد نمودن لحضه ایی آمار همراه با تعهد وتعصب سازمانی نسبت به پیگیری و وصول مطالبات تلاش نمایند.
درادامه جلسه علاوه بر بررسی عملکرد شعب حاضردرجلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 تجزیه وتحلیل پرونده ها و وضعیت عملکرد (هر هفته)توسط روسای شعب.
2- علاوه بر پیگیری روزانه مطالبات معوق توسط شعب حداقل هفته ای سه بار خارج از وقت اداری نسبت به پیگیری وصول مطالبات اقدام نمایند.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4