تازه های اخبار تازه های اخبار

'گردهمایی روسای شعب

رعایت نسبت منابع به مصارف مهم ترین اولویت است

حسینی : باتوجه به اهمیت رعایت نسبت منابع به مصارف باید با اتخاذتمهیدات ویژه در خصوص جذب منابع ،وصول اقساط معوق وتخصیص بهینه منابع در کنترل این نسبت اقدام موثری انجام دهیم.

گردهمایی روسای شعب با حضور سید اصغرحسینی –مدیر استان- مسیولین مدیریت وروسای دوایر شعب تابعه در محل مدیریت به منظور بررسی عملکرد شعب وتاکید بر محقق شدن اهداف مدیریت  برگزارشد.

در این گردهمایی سید اصغر حسینی – مدیراستان- با ارزیابی عملکرد جذب منابع ووصول مطالبات معوق شعب حاضر در جلسه اظهار داشت با توجه به قابلیتها وپتانسیلهای موجود دراستان و توانمندی منابع انسانی موجود درشعب، باید روند روبه جلو جذب منابع ووصول مطالبات معوق همواره دردستورکار روسای شعب قرارگیرد.

وی گفت توسط گروه بازاریابی مدیریت طی 3ماه گذشته بیش از 40 سازمان دولتی و غیردولتی مراجعه حضوری وبا مدیران آنها مذاکره شده که امیدواریم با پیگیریهای صورت گرفته نتایج این اقدامات در ماههای آتی به ثمر بنشیند.

وی افزود مشتریانی که به شعب برای دریافت خدمت مراجعه می کنند خواسته ها ونیازهای متفاوتی دارند که روسا وکارکنان باید به این موضوع آگاه باشند وبا توجه به رعایت مولفه های مختلف بازاریابی در حد توان نسبت به برآوردن نیازهای آنها اقدام نمایند.

مدیر استان تقویت روحیه تیمی را یکی از عوامل موثر وحیاتی در جذب وحفظ مشتریان دانست وتصریح کرد باایجاد تفکر سیستمی در بین کارکنان وافزایش مشارکت پذیری آنها درقالب یک تیم منسجم باید منجر به حفظ منابع و جذب منابع جدید شود.

وی لحاظ کردن عملکرد کارکنان در ارزشیابیها ، اضافه کار ،تشویق کتبی وپرداخت پاداش را ازجمله موارد ایجاد انگیزش برای افزایش مشارکت پذیری کارکنان برشمرد.

حسینی شناسایی فرصتها وتهدیدها، نقات قوت وضعف رایکی از راهکارهای مهم در تعالی بانک دانست واظهار داشت با استفاده از نقاط قوت وبرطرف کردن نقاط ضعف می توانیم از فرصتهای که در محیط اطراف خود داریم به نحوشایسته استفاده نموده وتهدیدهای موجود را از پیش روبرداریم.

وی بابیان این مطلب که درشرایط کنونی جذب منابع ووصول مطالبات ازاهمیت ویژه ای برخورداراست تصریح کرد شعبی که همسوبا برنامه ریزی انجام شده درخصوص وصول مطالبات وجذب منابع حرکت نکنند در پرداخت پاداش واضافه کار با محدودیت مواجه خواهند شد.

حسینی تصریح کرد باتوجه به اهمیت رعایت  نسبت منابع به مصارف باید با اتخاذتمهیدات ویژه در خصوص جذب منابع ،وصول اقساط معوق وتخصیص بهینه منابع در کنترل این نسبت اقدام موثری انجام دهیم.

حسینی گفت با تشکیل 5گروه متشکل از روسای دوایر،که مسیولیت پیگیری کلیه پرونده ها اعم از معوق، سررسید گذشته ومشکوک الوصول برعهده آنهاست، باید با حضور در شعبه برای تحقق اهداف در این حوزه نظارت وگزارشی هفتگی به مدیریت ارایه نمایند.

مدیراستان افزود در 3ماه گذشته با تشکیل کارگروههای ویژه متشکل از روسای دوایر مدیریت جهت پیگیری ووصول اقساط معوق ، شاهد کاهش معوقات بودیم که این موفقیت حاصل تلاش وجدیت سرگروهها، مسیولین شعب وکارکنان می باشد که امیدوارم در ماههای آتی نیز با هماهنگی بیشتر بین دایره حقوقی ،روسای شعب ومسیولین سرگروهها ، شاهدروند کاهشی مطالبات معوق باشیم.

وی با تاکید براهمیت برگزاری دوره های آموزشی و افزایش اطلاعات کارکنان از مقررات جاری بانک تصریح کرد شرکت کارکنان در دوره های آموزشی ،افزایش اطلاعات وبرطرف کردن نقاط ضعف آنها باید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

حسینی با مهم ارزیابی کردن توسعه بانکداری الکترونیک وترغیب مشتریان به استفاده بیشتراز این خدمات اظهارداشت این امرباعث می شود که علاوه برتسریع در ارایه خدمات منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان شده وبه تبع آن ازحجم کار شعبه نیز کاسته می شود.

مدیراستان درپایان گفت چیزی که انسان را از سایر موجودات متفاوت می کند همین پویایی و تحرک هدفمند و ارزشمند است و همه ما برای پیشرفت و تعالی خود و سازمان خود باید این پویایی و تحرک را داشته باشیم ونبایدهیچ عاملی مارا از دستیابی به اهداف بازدارد .
گفتنی است در پایان این گردهمایی از روسای شعب موفق در جذب منابع ووصول مطالبات وهمچنین برخی از کارکنان مدیریت در حوزه های مختلف  با اهدای لوح تقدیر وهدایایی قدردانی شد.

آخرین بروزرسانی 1394/5/3