تازه های اخبار تازه های اخبار

ساماندهی عملکرد کارکنان بامشارکت جمعی

جلسه بازاریابی باحضور مسیولین مدیریت وبرخی ازروسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد بازاریابی این شعب درمحل مدیریت برگزار شد.
در این جلسه سید اصغر حسینی - مدیراستان – طی سخنانی – با بیان نقش واهمیت بازاریابی درجذب منابع اظهار داشت برای اینکه امر مهم بازاریابی از اثر بخشی لازم برخوردار باشد باید روسای شعب برای کارکنان زیر مجموعه خود در امربازاریابی الگوباشند و با برقراری ارتباط خوب با آنها، همدلی و تعهد سازمانی را دربین کارکنان خود تقویت نمایند.
وی افزود عملکرد کارکنان باید در قالب کار گروهی تیم سازی ومشارگت جمعی ساماندهی گردد وبا هدفگذاری وکنترل ونظارت مستمر برعملکرد ، اهداف مورد نظرمحقق گردد .
مدیراستان درادامه تصریح کرد نظام پرداخت پاداشها واضافه کارها باید براساس عملکرد کارکنان انجام شود وهمه کارکنان باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
حسینی باتاکید براهمیت تقسیم بازار خاطر نشان کرد همه شعب باید علاوه بر بازاریابی داخل شعبه، محدوده اطراف شعبه را شناسایی و با بازاریابی موثر وهدفمند منابع مالی جدید را جذب بانک نمایند.
مدیراستان افزود برای افزایش حاشیه امنیت ، شعب بایددرکنار جذب سپرده ها با ما نده بالا نسبت به جذب سپرده های ریز نیز اقدام نمایند تا علاوه بررشد پیوسته، با خروج ناگهانی این منابع شعبه با مشکل مواجه نگردد .
حسینی با اشاره به لزوم حفظ تعادل بین منابع ومصارف خاطر نشان کرد این موضوع برای بانک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است وباید با جذب منابع ارزان قیمت، فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر وو صول مطالبات معوق درجهت حفظ تعادل بین منابع ومصارف تلاش نماییم.
وی افزود باتوجه به وجود منابع انسانی خلاق وتوانمند دراستان باید با برنامه ریزی صحیح وبا فرصت سازی برای همکاران زمینه رشد وپیشرفت سازمان وکارکنان را فرآهم سازیم .
درادامه جلسه عملکرد بازاریابی وجذب منابع شعب حاضر درجلسه بررسی ورهنمودهای لازم توسط مدیراستان به منظور بهبود عملکرد شعب ارایه شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24