تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه بازاریابی

مدیراستان :ضمن رصد عملکرد رقبای خود ،از روزمرگی وسکون دوری نموده و همواره تلاش نماییم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم.
جلسه بازاریابی با حضور مسیولین مدیریت وبرخی از شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد بازاریابی شعب وارایه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی در محل مدیریت برگزار شد.
در این نشست سید اصغر حسینی – مدیر استان – بابیان نکاتی پیرامون اثرات بازاریابی موثر در شعب ونقش روسای شعب در هدایت آن اظهار داشت رفتار ما باید به گونه ای باشد که ضمن رصد عملکرد رقبای خود ،از روزمرگی وسکون دوری نموده و همواره تلاش نماییم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم.
وی افزود روسای شعب با استفاده حداکثری از توانمندیهای کارکنان زیرمجموعه خود و با برنامه ریزی مناسب واتخاذ راهکارهای لازم در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب که همان دستیابی به اهداف تعیین شده است تلاش نمایند.
مدیراستان اقدام اصلاحی در صورت خروج از مسیرتعیین شده را بسیار مهم دانست وتصریح کرد باید بصورت مداوم بر فرآیند انجام کارها نظارت وکنترل لازم را داشت وبا بازخورد از آن به سمت بهبود عملکرد خود اقدام نماییم.
حسینی در ادامه اظهار داشت سازماندهی یکی از عوامل موثر در تحقق اهداف در بخشهای مختلف می باشد واگر این امر مهم لحاظ نگردد نمیتوان در اجرای برنامه ها موفق بود.
مدیر استان با اشاره به این مطلب که یکی از نقاط قوت این مدیریت وجود کارکنان جوان است خاطر نشان کرد با توجه به وجود کارکنان جوان وباانگیزه ومنابع مالی موجود دراستان باید با عزم واراده جدی و استفاده از فرصتهای موجود به سمت افزایش سهم بازار حرکت نماییم.
حسینی با تاکید بر حفظ وتلاش درجهت افزایش رضایتمندی مشتریان اظهارداشت هزینه دستیابی به یک مشتری جدید 5 برابر حفظ مشتریان قدیمی است ویک مشتری ناراضی ،نارضایتی خود را به 8 تا 10 نفر دیگر اعلام می دارد ودرواقع مزیتهای رقابتی بانک را خنثی نموده وموقعیت رقابتی بانک را به خطر می اندازد.
وی ازعوامل موثر در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان را، مشاوره صحیح، براورده ساختن نیازها وخدمات پس از فروش به مشتریان برشمرد وتصریح کرد نباید با عملکرد اشتباه رابطه بانک ومشتری دچار خدشه شودوباید نهایت تلاش خود را برای حفظ ونگهداری مشتریان انجام دهیم.
درادامه جلسه ضمن بررسی عملکرد شعب توسط مدیراستان رهنمودها وراهکارهای لازم جهت بازاریابی موثر ارایه وبر لزوم تحقق اهداف بانک تاکید شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24