تازه های اخبار تازه های اخبار

بخشنامه خوانی

همه کارکنان باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

جلسه بخشنامه خوانی با حضور مسیولین مدیریت روسا ی شعب ودوایر مدیریت در محل سالن همایش به منظور تشریح آخرین بخشنامه های بانک برگزار شد.

در این نشست عیسی قلیچ خانی – معان اجرایی مدیریت شعب استان قزوین – با بیان نقش واهمیت تسلط کارکنان به بخشنامه های بانک اظهار داشت برگزاری این جلسات باعث بروز رسانی ورفع ابهام در بخش نامه های صادره خواهد شد وکارکنان نسبت به انجام وظایف خود آگاه خواهند شد.

وی گفت توجه جدی به بخشنامه ها ورعایت امور محوله براساس بخشنامه های صادره قطعا" به شعب در بهبودعملکرد ودوری از اشتباهات احتمالی نقش بسیار مهمی ایفاخواهد نمود.

معاون اجرایی با تاکید برمسیولیت پذیری همه کارکنان در امور محوله اظهار داشت همه کارکنان باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی وصول مطالبات وجذب منابع را یکی از اولویتهای مهم شعب برشمرد وتصریح کرداگر شعبه ای برنامه مناسب در این بخش ها نداشته باشد نمی تواند به اهداف ترسیم شده خود دست پیدا کند بنابراین باید با تغییر در نگرش وعملکرد خود در جهت کاهش مطالبات معوق وافزایش منابع اقدام جدی نمایند.

معاون اجرایی با تاکید بر فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر تصریح کرد با توجه به عزم جدی مدیریت مبنی بر تعیین تکلیف پرو‍ژه های  نیمه تمام مسکن مهر ابراز امیدواری کرد با همکاری وپیگیری همه شعب نسبت به تعیین تکلیف قطعی این پرونده ها اقدام لازم انجام  شود.

قلیج خانی نقش اعتبار سنجی صحیح واصولی را از مهمترین عوامل موثر در جلوگیری از معوق شدن تسهیلات اعطایی برشمرد وتصریح کرد به هیچ عنوان نباید در این امر کوتاهی صورت گیرد واعتبار سنجی مشتریان باید بر اساس قوانین وبخشنامه های بانک در شعب اجرا شود.

وی استفاده صحیح روسای شعب از ابزارهای تشویقی نظیر پرداخت پاداشها ، ارزشیابی وارتقای کارکنان را در افزایش انگیزه کارکنان بسیار مهم دانست وخاطرنشان کرد کارکنانی که در امور محوله با شعبه همکاری لازم را دارند باید در ارزشیابیها ،پرداخت پاداش وهمچنین تشویق ها متمایز از سایر کارکنان دیده شوند تا  زمینه های افزایش انگیزش برای آنها فراهم شود.

 

آخرین بروزرسانی 1397/9/10