همایش روسا ،معاونین ومسولین دوایرمدیریت شعب استان قزوین

همایش روسا ،معاونین ومسولین دوایرمدیریت شعب استان قزوین

نداف فهمیده: راهکارها واستراتژی هایی که توسط مدیران ارشد بانک مشخص وابلاغ می گردند بایستی با برنامه ریزی مناسب در حوزه فعالیت خود آنها را اجرا وعملیاتی کنیم.
همایش روسا ،معاونین ومسولین دوایرمدیریت وشعب درمحل شعبه مرکزی قزوین با حضور مسولین مدیریت به منظور انتقال موارد مطرح شده در سمینار مدیران ارشد" تبریز" به حاضرین برگزار شد.
اسداله نداف فهمیده –مدیراستان- دراین همایش با انتقال موارد مطرح شده درسمینار مدیران ارشد بانک در تبریز اظهارداشت آنچه که در شرایط کنونی همه کارکنان بایستی سرلوحه امورخود قراردهند دستیابی به اهداف تعیین شده است.
نداف افزود راهکارها واستراتژی های که توسط مدیران ارشد بانک مشخص وابلاغ می گردند بایستی با برنامه ریزی مناسب در حوزه فعالیت خود آنها را اجرا وعملیاتی کنیم.
وی گفت امورمحوله به کارکنان که هرروز توسط آنها انجام می شود باید کارا واثر بخش باشد چرا که با انجام کارهای درست ودرست انجام دادن کارها منجر به بهره وری خواهد شد وما را از روزمرگی خارج خواهد کرد.
نداف فهمیده با بیان اینکه بی تفاوتی به امور محوله آفت بزرگی است گفت همه کارکنان بایستی با تعهدی که نسبت به بانک دارند با تلاش همه جانبه بقای وتوسعه روز افزون بانک را تضمین کنند.
مدیر استان با تاکید به این مطلب که هرگونه فعالیت بدون برنامه واستراتژی همان روزمرگی است تصریح کرد تمامی فعالیتها بایستی درراستای اهداف تعیین شده باشد درغیراینصورت منجر به انحراف از اهداف تعیین شده خواهیم شد.
وی با تاکید بر مدیریت مشارکتی اظهارداشت اجرای این سبک مدیریتی منجر به افزایش انگیزش ،افزایش روحیه بردباری در برابر دیگران،افزایش پیوند صلح آمیز بین مدیر وکارمند ،افزایش کیفیت عملکرد وافزایش فرصت بیان اندیشه ومزایایی بسیاری در پی خواهد داشت که همه روسای شعب آنرابایستی مورد توجه قراردهند.
مدیراستان با تاکید برهدفمند سازی پاداشها واضافه کار تصریح کرد شعبی که در جذب منابع ووصول اقساط معوق وسایراهداف تعیین شده موفق باشند از پاداشها واضافه کار در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد.
وی افزود با تشکیل کمیته هایی متشکل از همکاران مدیریت با مراجعه حضوری به شعب تمامی عملکرد شعب از نزدیک مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت.
نداف فهمیده داشتن اطلاعات در تمامی زمینه های بانکی به ویژه دربخش بازاریابی به منظور شناسایی بازارهای هدف وهمچنین برقراری سیستم اطلاعاتی مشتریان در کلیه بخشها را بسیار مهم وضروری دانست وگفت وجود اطلاعات مفید مارا در تصمیم گیری وبرنامه ریزی لازم به منظوردستیابی به اهداف ونتیجه مطلوب یاری خواهد رساند.
مدیر استان با اشاره به تعامل سازنده با پیمانکاران مسکن مهر ولزوم متمرکز نمودن منابع انها در بانک تاکید کرد روسای شعب با درایت منابع این گروه از مشتریان وهمچنین اصناف مرتبط با بخش ساختمان را در بانک متمرکز کنند.
وی اظهار داشت از انجاییکه عوامل محیط بیشترین تاثیر را بر سازمان دارند لازم است روسای شعب به تجزیه وتحلیل وتشخیص محیط بپردازند وبا شناسایی نقاط قوت وضعف وهمچنین فرصتها وتهدیدهای موجود با برنامه ریزی مناسب نهایت تلاش خود را دردست یابی به اهداف انجام دهند.
وی در ادامه سخنان خود توسعه بانکداری الکترونیک ،فعالیت ارزی وکارمزد محور را بسیار مهم دانست وتلاش همه جانبه کارکنان را برای تحقق آنها خواستارشد.
مرتضی قربانی –معاون نظارتی واجرایی – با تاکید بر جذب منابع ووصول اقساط معوق تصریح کرد پیگیری عامل بسیار مهم در دستیابی به اهداف تعیین شده است که بدون پیگیری واستمرار در کار بازاریابی ووصول اقساط معوق به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت .
وی با ارایه گزارشی از عملکرد شعب در این دو بخش اظهار داشت همه کارکنان باید هرروز آمار عملکرد خود را رصد کنند تا از اهداف تعیین شده دورنمانند.
مهدی رجبی معاون مالی وفناور نیز طی سخنانی با اشاره به بانکها وموسسات مالی واعتباری رقیب وچگونگی فعالیتهای انها گفت با زیر نظر قرار دادن عملکرد رقبا واستفاده از نقاط قوت خود وفرصتهای موجود تمام تلاش خود را جهت پیشی گرفتن از رقبا انجام دهیم.
وی افزود توسعه بانکداری الکترونیک وتشویق مشتریان جهت استفاده از بانکداری الکترونیک بایستی توسط همه کارکنان وبا جدیت صورت گیرد تا با نهادینه نمودن این مهم در بین مشتریان به اهداف تعیین شده دست یابیم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4