بازاریابی

با شناسایی نقاط ضعف وقوت خود از فرصتها استفاده وتهدیدها ی پیشرو را به فرصت تبدیل کنیم .

بازاریابی

نشست بازاریابی با حضورمدیر استان و اعضای کمیته بازاریابی وبرخی از رویسای شعب به منظور بررسی عملکرد بازاریابی شعب حاضر در جلسه در محل مدیریت برگزار شد.
در این نشست سید اصغر حسینی –مدیراستان- طی سخنانی اظهارداشت هدف از تشکیل جلسات بررسی عملکرد بازاریابی شعب واستفاده از تجربیات همکاران در حوزه بازاریابی است تا بتوانیم با شناسایی نقاط ضعف وقوت خود از فرصتها استفاده وتهدیدها ی پیشرو را به فرصت تبدیل کنیم .
وی افزوددر سال جاری با تغییراتی که در فعالیتهای بازاریابی انجام دادیم انتظارداریم روند رو به رشدی را شاهد باشیم واطمینان داریم با تلاش وهمت ومشارکت همه کارکنان در امر بازاریابی ورعایت اصول جذب وحفظ مشتریان اهداف مورد نظر را محقق سازیم.
حسینی افزود با توجه به وجود پتانسیل وگردش منابع مالی بسیار خوب دراستان قزوین با برنامه ریزی، تلاش بیشتر ونظامند بتوانیم منابع مالی استان را جذب نماییم و تا پایان تیرماه سال جاری بارشد 7.2 درصدی منابع در جایگاه یازدهم دربین مدیریتها قرار داریم وامیدواریم با تلاش همه همکاران اهداف خود را محقق سازیم.
مدیراستان گفت با توسعه وترویج فرهنگ بازاریابی ونهادینه سازی آن در شعب، تمام همکاران باید درامر بازاریابی شرکت کنند وبا مراجعات مستمر به بازارهای هدف وتشریح کلیه خدمات بانک منابع جدیدی جذب بانک نماییم.
وی گفت اگر همکاران به دشواریهای جذب مشتری آگاه باشند به طورحتم در حفظ ونگهداری آن نهایت تلاش خود را انجام خواهند داد.
حسینی گفت با توجه به وجود نیروهای مستعد وتوانمند دراستان باید شرایطی رافرآهم سازیم تا استعدادهای آنها شکوفا شده وبا ارایه پیشنهادات ارزنده وبرتر ، بانک را در امر جذب منابع مالی وسایر امور یاری نمایند .
مدیراستان گفت بهترین شرایط زمانی است که منابع به صورت پیوسته در حال رشد باشد وبا خروج منابع بانک با چالش مواجه نشود.
وی با اشاره به تعصب وتعهد سازمانی گفت رییس شعبه موفق باید با کنترل ونظارت عالی وبا ایجادگردش شغلی خوب در شعبه وآموزش به کارکنان زیرمجموعه خود شرایطی را فراهم نماید تا ضمن افزایش تعهد ومسیولیت پذیری و توانمند سازی آنها بتواند درپیشبرد اهداف شعبه گامهای موثری را بردارد.
درادامه جلسه با بررسی عملکرد شعب حاضر درجلسه در حوزه بازاریابی نقاط ضعف وقوت آنها شناسایی ورهنمودهای لازم توسط مدیراستان به روسای شعب حاضر در جلسه به منظور برنامه ریزی بهتر جهت جذب منابع ارایه گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3