کمیته نظارت

کمیته نظارت

مدیراستان: یکی از چالشهای پیش رو آینده بانک تسهیلات مسکن مهر خواهد بود و باید با کار کارشناسی شده آسیب های احتمالی شناسایی وبرای پیشگیری از وقوع آنها اقدامات اصلاحی انجام داد.
در این نشست سید اصغر حسینی – مدیر استان – با بیان نقش واهمیت نظارت بر امور جاری بانک اظهار داشت نظارت یکی از ارکان علم مدیریت است ودر هرسازمانی اگر نظارت تقویت شود کاستی ها نمایان شده ومی توان برای رفع آنها اقدامات اصلاحی در جهت افزایش بهره وری سازمان انجام داد.
وی یکی از چالشهای پیش رو آینده بانک را تسهیلات مسکن مهر برشمرد وتصریح کرد باید با کار کارشناسی شده آسیب های احتمالی شناسایی وبرای پیشگیری از وقوع آنها اقدامات اصلاحی انجام داد.
حسینی گفت مسیولین مدیریت بازرسان ،حسابرسان باید با حضور در شعب تابعه با بررسی های لازم مواردی که منجر به انحراف از مسیر درست است را شناسایی تاتمهیدات لازم در این رابطه اتخاذگردد.
مدیراستان در بخش دیگری از سخنان خود یکی از آثار مهم کنترل ونظارت در مدیریت قزوین را موفقیت در تحقق اهداف بانکداری الکترونیک وهمچنین کسب رتبه نخست در بخش وصول مطالبات غیرجاری دانست وگفت با تلاش همه کارکنان صف وستاد و نظارت وکنترل بر عملکرد کارکنان توسط مدیریت وکارگروههای مربوطه این مهم محقق گردیده است که امیدواریم با بهبود عملکرد در ماههای آینده نیز شاهد این موفقیت باشیم.
وی با اشاره به نقش شایسته سالاری در رشد وتعالی بانک اظهار داشت معیار مدیریت برای احراز پست سازمانی شایستگی افراد است وماباید با آموزش، نظارت وکنترل های لازم افرادی را پرورش دهیم تا در آینده از آنها به عنوان نیروهای کارآمد استفاده نماییم.
وی افزود بطور حتم اگر محور عملکردها شایستگی افراد باشد در سالهای آینده ثمره آن را خواهیم دید وامیدواریم با ابزارهای نظارتی وکنترلی لازم این امر مهم درسازمان محقق گردد.
در ادامه جلسه اعضای کمیته با بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خود در حوزه مسکن مهر تصمیمات لازم اتخاذشد وهمچنین به دلیل اهمیت موضوع مقرر شد ، دستور جلسه بعدی نیز ادامه بررسی ها پیرامون چالشهای پیشرو در حوزه مسکن مهرباشد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24