مسئولين شعب با نظارت وكنترل منظم ومستمر، نسبت به خروج منابع حساسيت لازم را داشته باشند.

جلسه كميته بازاريابي با حضور اعضاي كميته بازاريابي به منظور بررسي كارنامه ارزيابي عملكرد شعب وارائه راهكارهاي لازم جهت حفظ مشتريان و افزايش منابع مالي در محل مديريت برگزار شد.

در اين نشست سيد اصغر حسيني مدير استان بابيان نكاتي پيرامون اثرات بازاريابي موثر در شعب ونقش  روساي شعب در هدايت آن اظهار داشت  رفتار ما بايد به گونه اي باشد كه ضمن رصد عملكرد رقباي خود ،از روزمرگي وسكون دوري نموده و همواره تلاش نمائيم به سمت وضعيت مطلوب حركت نمائيم.

 وي افزود روساي شعب با استفاده حداكثري از توانمنديهاي كاركنان زيرمجموعه خود و با برنامه ريزي مناسب واتخاذ راهكارهاي لازم در جهت دستيابي به وضعيت مطلوب كه همان دستيابي به اهداف تعيين شده است تلاش نمايند.

مديراستان اظهار داشت همه روساي شعب بايد اقدامات لازم را جهت جلوگيري از خروج منابع وحفظ مشتريان انجام دهند وبا نظارت وكنترل منظم ومستمر، نسبت به خروج منابع حساسيت لازم را داشته باشند.

وي با تاكيد بر شناسايي توانمنديهاي كاركنان واستفاده بهينه از اين توانمنديها خاطر نشان كرد با توجه به  وجود كاركنان جوان وباانگيزه ومنابع مالي موجود دراستان بايد با استفاده بهينه از اين پتانسيل ها وعزم واراده جدي نسبت به افزايش سهم بازار  اقدام نمائيم.

حسيني اظهار داشت اولويت مهم بانك جذب منابع ارزان قيمت مي باشد بنابراين همه كاركنان بايد به اين امر مهم توجه جدي داشته باشند وتمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف اين بخش انجام دهند.

وي با تاكيد بر افزايش رضايتمندي مشتريان اظهارداشت هزينه دستيابي به يك مشتري جديد بسيار بيشتر از حفظ مشتريان قديمي است و با توجه به اينكه يك مشتري ناراضي ،نارضايتي خود را به  چندين نفر ديگر اعلام مي دارد منجر به خنثي شدن مزيتهاي رقابتي بانك مي شود بنابراين نبايد عملكرد ما به گونه اي باشد تا موجب نارضايتي مشتريان گردد.

حسيني  با تاكيد برلزوم تحقق اهداف شاخص هاي ارزيابي عملكرد خاطر نشان كرد ، با يد همه تلاش نمائيم تا اهداف تعيين شده در بخشهاي مختلف تحقق يابد.

درادامه جلسه راه كارهاي لازم جهت حفظ ونگهداري مشتريان وهمچنين  نحوه جذب منابع جديد توسط اعضاي كميته جهت اجرا در شعب تابعه مطرح شد.

Last Updated 1399/3/1