نشست كميته بازاريابي

تاكيد مديرشعب استان قزوين برتلاش مضاعف همه كاركنان جهت بازاريابي وجذب منابع

نشست كميته بازاريابي با حضور مسئولين مديريت روساي دواير اعتباري، مالي ،ارتباطات وبازاريابي ، وروساي شعب در محل سالن جلسات مديريت به منظور بررسي عملكرد شعب در بخش جذب منابع برگزار شد.

سيد اصغر حسيني مديرشعب بانك مسكن استان قزوين در اين نشست ضمن تشكر از زحمات كاركنان صف وستاد در 9 ماهه سال 98 برتلاش مضاعف همه كاركنان جهت بازاريابي وجذب منابع  تاكيد كرد.

وي با ارائه گزارشي از آمار عملكرد مديريت در 9 ماهه سال 98 اظهارداشت مديريت قزوين دربخش حسابهاي قرض الحسنه ،حسايهاي بلند مدت وحساب پس انداز مسكن جوانان به ترتيب 90، 108 و 100 درصد اهداف خود را محقق نموده است واميدواريم با تلاش بيشتر كاركنان در مدت باقي مانده تا پايان سال در سايربخش ها نيز اهداف محقق گردد.

حسيني با تاكيد برلزوم سیاست گذاری شعب در تسهیلات دهی، افزايش درآمدها ي كارمزد محورو جذب منابع اظهار داشت با توجه به نقش موثر بانک در تامين مالي ساخت وخريد مسكن پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان ارزشمند اعتباری در بخش مسکن در سياستهاي كاري شعب قرار گيرد.

مديرشعب با اشاره به ظرفيتهاي بسيار خوب استان قزوين در جذب منابع اظهارداشت شعب با شناسايي نقاط ضعف وقوت خود بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند تا از فرصتهاي موجود در استان درجهت افزايش منابع مالي شعبه به نحو شايسته اي استفاده نمايند.

وي افزود يكي از سياستهاي بانك افزايش درآمدهاي كارمزد محور است كه بايد در همين راستا فرهنگي در شعب حاكم باشد تا با تمركز بر خدمات كارمزدمحور نظير صدور ضمانت نامه ويا توسعه بانكداري الكترونيك اين مهم محقق شود.

حسيني استفاده از ظرفيتها وتجربيات گذشته واستفاده از فرصت ها ومقابله با تهديد هاي احتمالي را از مهمترين مولفه هاي  مواجه شعب در بازار رقابتي برشمرد وخاطر نشان كرد براي موفقيت در اين بازاررقابتي بايد مسئولين شعب با تجزيه وتحليل عملكرد شعبه خود در بخش هاي مختلف اقدامات اصلاحي در جهت بهبود عملكرد خود انجام دهند.

وي با اشاره به اهميت مديريت صحيح منابع انساني تصريح كرد داشتن نيروي انساني با انگيزه در هر سازماني مهمترين عامل موثر در موفقيت آن  سازمان مي باشد وهمه ما بايد به گونه اي  در بخش مديريت منابع انساني عمل نماييم تا ضمن افزايش انگيزه كاركنان  موجب  همدلي وافزايش مشاركت پذيري  كاركنان را در جهت تعالي بانك فراهم نماييم.

در ادامه با بررسي عملكرد و شناسايي نقاط ضعف وقوت شعب،  راهكارهاي لازم جهت بهبود عملكرد شعب در بخش جذب منابع  توسط اعضاي حاضر در نشست ارائه شد.

Last Updated 1398/10/10