كميته بازاريابي

تاكيد معاون اجرائي براهميت ونقش مشترمداري وبازاريابي در بانك

كميته بازاريابي مديريت شعب استان قزوين با حضور مسئولين مديريت وبرخي از روساي شعب استان قزوين به منظور بررسي عملكرد شعب وپيگيري بازريابي هاي صورت گرفته وهمچنين ارائه راهكار لازم جهت بهبود عملكرد در محل سالن جلسات مديريت برگزار شد.

در اين نشست عيسي قليچ خاني معاون اجرايي مديريت با تاكيد براهميت ونقش مشترمداري  وبازاريابي در بانك اظهار داشت با توجه به برنامه ريزيها وپيگيريهاي صورت گرفته از ابتداي سال در بخش جذب منابع وشرايط اقتصادي حاكم در جامعه انتظار ميرود شعب ،برنامه ها واهداف ابلاغي را با جديت ومشاركت جمعي همه همكاران دنبال نمايند.

وي افزود مديريت همواره درمسير تحقق اهداف ابلاغي دركنار شعب است واميدواريم با همدلي ، وتلاش همه كاركنان برنامه هاي ابلاغي در جهت تحقق اهداف مورد نظر در بخش جذب منابع به درستي اجراگردد.

قليچ خاني تعهد سازماني ومسئوليت پذيري را دو عامل بسيار مهم در تحقق اهداف بانك برشمرد وتصريح كرد همه بايد به وظايف خود واقف باشند وبا استفاده از تمام ابزارها وپتانسيلهاي موجود در جهت تحقق اهداف بانك تلاش نمايند.

وي با تاكيد بر اهميت جريان نقدينگي بانك اظهار داشت اگر بازاريابي ومنابع جديد به بانك تزريق نشود  حركت رو به جلو بانك با چالش جدي مواجه خواهدشد وبانك نمي تواند سياستهاي خود را به درستي اجرا نمايد.

معاون اجرايي با تاكيد بر افزايش بهره وري اظهار داشت جذب منابع ارزان قيمت ودر نتيجه كاهش قيمت تمام شده پول از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و با توجه به رويكردبانك انتظار ميرودشعب با تقويت حسابهاي جاري وقرض الحسنه اهتمام لازم را دراين خصوص داشته باشند.

وي با تاكيد بر تمركز شعب برروي ارائه خدمات كارمزد محور  وصدور ضمانت نامه اظهارداشت با توجه به اهميت افزايش بهره وري شعب ورويكرد بانك به اين سمت بايد شعب باشناسايي پيمانكاران وصدور ضمانت نامه تلاش مضاعف نمايند.

حسين صابري معاون مالي وفناوري مديريت قزوين نيزبا تاكيد بر استفاده از خرد جمعي ومشاركت همه همكاران در امر بازاريابي وجذب منابع مالي جديد اظهارداشت در شرايط كنوني بانكهايي موفق خواهند بود كه با شناسايي نقاط قوت وضعف خود واستفاده از تمام ظرفيتها وپتانسيلهاي خود در جهت تحقق اهداف تلاش نمايند.

صابري افزود مديريت قزوين در سالهاي گذشته عملكرد مطلوبي در بخشهاي مختلف داشته وهمواره درارزيابي عملكرد در منطقه سبز قرارگرفته وانتظار ميرود در سال جاري نيز اين روند ادامه داشته باشد.

وي  شناسايي مشتريان وبازارهاي هدف را از مهمترين اقدامات شعب در بخش جذب منابع دانست واظهار داشت شعب با داشتن چشم انداز ورويكرد جديددر بخش بازاريابي وجذب منابع مالي با استراتژي وبرنامه ريزي مناسب در جهت تحقق اهداف تلاش نمايند.

معاون مالي وفناوري  مشتري مداري وتكريم مشتريان را از عوامل موثر در حفظ ونگهداري مشتريان عنوان واظهارداشت شعب بايد نيازها و خواسته هاي مشتريان را شناسايي ودر حد امكان برآورده كنند كه اين امر مي تواند ضمن افزايش رضايتمندي مشتريان در حفظ و وفادار سازي آنها بسيار موثر باشد.

درادامه حاضرين در اين نشست نقطه نظرها وپيشنهادات خود را جهت بهبود عملكرد شعب در بخش جذب منابع ارائه نمودند.

 

Last Updated 1398/4/30